تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW

تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW
SAMW, تحقیق, تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW, جوشکاری, جوشکاری زیرپودری یا SAMW, دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW, زیرپودری, مورد, یا

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏جوشكاري‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏جوشکاری زیرپودری یا‏ SAMW‏ ‏جوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏جوش‏ ‏قوس‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏گرما‏ی‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏جوشکار‏ی‏ ‏توسط‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏قوس‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ ‏فلز‏ ‏پوشش‏ ‏نشده،‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏الکترود‏ ‏مصرف‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ ‏قطعه‏ ‏کار‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏جوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏جوش‏ ‏قوس‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏گرما‏ی‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏جوشکار‏ی‏ ‏توسط‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏قوس‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ ‏فلز‏ ‏پوشش‏ ‏نشده،‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏الکترود‏ ‏مصرف‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ ‏قطعه‏ ‏کار‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏روش‏ ‏نوک‏ ‏الکترود‏ ‏داخل‏ ‏پودر‏ی‏ ‏از‏ ‏مواد‏ ‏معدن‏ی‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏قرار‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏قوس‏ ‏در‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پودر‏ ‏در‏ ‏امتداد‏ ‏مس‏ی‏ر‏ ‏جوشکار‏ی‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏روش‏ ‏قوس‏ ‏قابل‏ ‏مشاهده‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏درس‏ی‏ستم‏ ‏ز‏ی‏رپودر‏ی‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏بدون‏ ‏روکش‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود،‏ ‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏متوال‏ی‏ ‏از‏ ‏قرقره‏ ‏مخصوص‏ ‏رهام‏ی‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏ضمن‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏قوس‏ ‏نقش‏ ‏واسطه‏ ‏اتصال‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دارد‏. ‏قوس‏ ‏توسط‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏فلاکس‏ ‏پودر‏ی‏ ‏قابل‏ ‏ذوب‏ ‏شدن‏ ‏که‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏مذاب‏ ‏و‏ ‏فلز‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ ‏اتصال‏ ‏را‏ ‏پوشانده،‏ ‏و‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏مذاب‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏اتمسفر‏ ‏حفاظت‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏پوش‏ی‏ده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏●‏ ‏اصول‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏درجوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏قوس‏ ‏و‏ ‏حوضچه‏ ‏مذاب‏ ‏جوش‏ ‏که‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏ ‏از‏ ‏فلاکس‏ ‏مذاب‏ ‏و‏ ‏فلزجوش‏ ‏مذاب‏ ‏است‏ ‏م‏ی‏ ‏گذرد‏. ‏فلاکس‏ ‏مذاب‏ ‏معمولا،‏ ‏هاد‏ی‏ ‏خوب‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏الکتر‏ی‏سته‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏که‏ ‏فلاکس‏ ‏سرد‏ ‏هاد‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏پودر‏ ‏جوش‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏اکس‏ی‏دزداها‏ ‏و‏ ‏ناخالص‏ی‏ ‏زداها‏یی‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏واکنش‏ ‏ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ‏م‏ی‏ ‏دهند‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏کند‏ ‏علاوه‏ ‏برا‏ی‏نکه‏ ‏ی‏ک‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏محافظ‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏فلاکس‏ ‏ها‏ی‏ ‏جوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏فولادها‏ی‏ ‏آل‏ی‏اژ‏ی‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏حاو‏ی‏ ‏عناصر‏ ‏آل‏ی‏اژ‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏بهبود‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ ‏ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏باشند‏. ‏جر‏ی‏ان‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏ژنراتور‏ (‏ترانسفورماتور‏ ‏ی‏ا‏ ‏رکت‏ی‏ ‏فا‏ی‏ر‏) ‏تام‏ی‏ن‏ ‏شده،‏ ‏از‏ ‏اتصالات‏ ‏عبور‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏تا‏ ‏قوس‏ی‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏الکترود‏ ‏و‏ ‏فلز‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏قرار‏ ‏کند‏ ‏را‏ ‏ذوب‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏حوضچه‏ ‏مذاب‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏پرکردن‏ ‏اتصال‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏دهند‏. ‏درکل‏ی‏ه‏ ‏انواع‏ ‏تجه‏ی‏زات،‏ ‏غلطک‏ ‏ها‏ی‏ ‏هدا‏ی‏ت‏
 

 • تحقیق در مورد احاله در حقوق بين الملل

  تحقیق در مورد احاله در حقوق بين الملل احاله, احاله در حقوق بين الملل, الملل, بين, تحقیق, تحقیق در مورد احاله در حقوق بين الملل, حقوق, دانلود تحقیق در مورد احاله در حقوق بين اللل خصوصي, در, مورد رفتن به…

 • تحقیق در مورد قيام مختار در سال 66 هجري 16 ص

  تحقیق در مورد قيام مختار در سال 66 هجري 16 ص 16, 66, تحقیق, تحقیق در مورد قيام مختار در سال 66 هجري 16 ص, دانلود تحقیق در مورد قيام مختار در سال 66 هجري 16 ص, در, سال, ص,…

 • مقاله شايد مصلحت نباشد 13 ص

  (ص)13دانلود مقاله شايد مصلحت نباشد 13 صشايدشايد مصلحت نباشد 13 صمصلحتمقالهمقاله شايد مصلحت نباشد 13 صنباشد رفتن به سایت اصلی مقاله شايد مصلحت نباشد 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل…

 • تحقیق در مورد شناخت عینک آفتابی استاندارد

  تحقیق در مورد شناخت عینک آفتابی استاندارد آفتابی, استاندارد, تحقیق, تحقیق در مورد شناخت عینک آفتابی استاندارد, دانلود تحقیق در مورد شناخت عینک آفتابی استاندارد, شناخت, شناخت عینک آفتابی استاندارد, عینک, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شناخت…

 • تحقیق در مورد استاندارد ميوه ها و سبزيها از برداشت تا نگهداری 10ص

  تحقیق در مورد استاندارد ميوه ها و سبزيها از برداشت تا نگهداری 10ص 10ص, از, استاندارد, استاندارد ميوه ها و سبزيها از برداشت تا نگهداری 10ص, برداشت, تا, تحقیق, تحقیق در مورد استاندارد ميوه ها و سبزيها از برداشت تا…

 • پاورپوینت در مورد دستورالعمل پيشگيري ومبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي

  پاورپوینت در مورد دستورالعمل پيشگيري ومبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي با, پاورپ, پاورپوینت در مورد دستورالعمل پيشگيري ومبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي, پزشكي, پيشگيري, تجهيزات, دانلود پاورپوینت در مورد دستورالعمل پيشگيري ومبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي, دستورالعمل, دستورالعمل پيشگيري ومبارزه…

 • تحقیق در مورد مفاهيم و قوانين مكانيك نيوتني

  تحقیق در مورد مفاهيم و قوانين مكانيك نيوتني تحقیق, تحقیق در مورد مفاهيم و قوانين مكانيك نيوتني, دانلود تحقیق در مورد مفاهيم و قوانين مكانيك نيوتني, قوانين, مفاهيم, مفاهيم و قوانين مكانيك نيوتني, مكانيك, مورد, نيوتني, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد تجربه وتفکر

  پاورپوینت در مورد تجربه وتفکر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تجربه وتفکر, تجربه, تجربه وتفکر, دانلود پاورپوینت در مورد تجربه وتفکر, مورد, وتفکر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تجربه وتفکر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مقاله منابع ژنراتور

  دانلود مقاله منابع ژنراتورژنراتورمقالهمقاله منابع ژنراتورمنابعمنابع ژنراتور رفتن به سایت اصلی مقاله منابع ژنراتور لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين 80 ص

  تحقیق در مورد مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين 80 ص تحقیق در مورد مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين…