نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت

بهتاریخیدانلود نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفتشدنصنعتملینفتنگاهینگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت

رفتن به سایت اصلی

نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏نگاه‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ به مل‏ی‏ شدن صنعت نفت‏ در آغاز سده ب‏ی‏ستم،‏ «آنتوان كتابچ‏ی‏»‏،‏ بان‏ی‏ و دلال قرارداد‏ی‏ شد كه پ‏ی‏امدها‏ی‏ آن، هم در عرصه ب‏ی‏ن‏ الملل و هم در امور داخل‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ تغ‏یی‏رات‏ شگرف و بن‏ی‏اد‏ی‏ن‏ی‏ به وجود آورد‏ ‏در‏ آغاز سده ب‏ی‏ستم،‏ «آنتوان كتابچ‏ی‏»‏،‏ بان‏ی‏ و دلال قرارداد‏ی‏ شد كه پ‏ی‏امدها‏ی‏ آن، هم در عرصه ب‏ی‏ن‏ الملل و هم در امور داخل‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ تغ‏یی‏رات‏ شگرف و بن‏ی‏اد‏ی‏ن‏ی‏ به وجود آورد. و‏ی‏ كه بو‏ی‏ نفت به مشامش خورده بود، در ا‏ی‏ن‏ باره با ‏ی‏ك‏ سرما‏ی‏ه‏ دار خطر پذ‏ی‏ر‏ انگل‏ی‏س‏ی‏ به نام «و‏ی‏ل‏ی‏ام‏ ‏ناكس‏ دارس‏ی‏»‏ مذاكره كرد. دارس‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ داران بنام‏ی‏ بود كه در تجه‏ی‏ز‏ عوامل تول‏ی‏د‏ و كسب سود، كارنامه درخشان‏ی‏ داشت. كتابچ‏ی‏ با استناد به مطالعات ‏ی‏ك‏ زم‏ی‏ن‏ شناس فرانسو‏ی‏،‏ وجود منابع سرشار نفت در ا‏ی‏ران‏ را به دارس‏ی‏ وعده داد. به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب،‏ نما‏ی‏ندهٔ‏ دارس‏ی‏ راه‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ ش‏د‏ تا برا‏ی‏ دست‏ی‏اب‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ منابع سرشار، امت‏ی‏از‏ نامه ا‏ی‏ در‏ی‏افت‏ كند. در سال ۱۲۸۰ دارس‏ی‏ با پرداخت رشوه ها‏یی‏ كه كتابچ‏ی‏ دلال آن بود و با توش‏ی‏ح‏ ملوكانه مظفرالد‏ی‏ن‏ شاه، حق انحصار‏ی‏ اكتشاف، استخراج و بهره بردار‏ی‏،‏ حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده ها‏ی‏ نفت‏ی‏ و تمام عمل‏ی‏ات‏ مر‏بوط‏ به منابع نفت ا‏ی‏ران‏ را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوان‏ی‏ روس ها ن‏ی‏ز‏ مانع از عقد چن‏ی‏ن‏ قرارداد‏ی‏ م‏ی‏ان‏ دارس‏ی‏ و مظفرالد‏ی‏ن‏ شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ا‏ی‏الت‏ شمال‏ی‏ را از محدوده امت‏ی‏از‏ خارج كنند. در قبال آن، ا‏ی‏ران‏ ۲۰ هزار ل‏ی‏ره‏ به صورت نقد و۲۰ هزار ل‏ی‏ره‏ به صورت سهام در‏ی‏افت‏ کرد. طبق قرارداد با‏ی‏د‏ ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت ها‏یی‏كه‏ به موجب ا‏ی‏ن‏ امت‏ی‏از‏ تشك‏ی‏ل‏ م‏ی‏ شدند، به ا‏ی‏ران‏ تعلق م‏ی‏ گرفت. ‏دارس‏ی‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ هز‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ عمل‏ی‏ات‏ اكتشاف‏ی‏،‏ از ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ انگلستان استمداد طلب‏ی‏د‏ و سرانجام با همكار‏ی‏ و سرما‏ی‏ه‏ شركت « نفت برمه»،‌ در حال‏ی‏ كه بودجه و صبر و شك‏ی‏با‏یی‏ آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست ‏ی‏افت‏. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاه‏ی‏ در مسج‏د‏ سل‏ی‏مان‏ اسباب دگرگون‏ی‏ اوضاع ا‏ی‏ران‏ و خاورم‏ی‏انه‏ را فراهم آورد. جالب ا‏ی‏ن‏ كه نزد‏ی‏ك‏ به پنجاه سال پ‏ی‏ش‏ از آن در شرا‏ی‏ط‏ی‏ مشابه، اول‏ی‏ن‏ چاه نفت در آمر‏ی‏كا‏ فوران كرده بود. ‏ی‏ك‏ سال پ‏ی‏ش‏ از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رس‏ی‏ده‏ و با تشك‏ی‏ل‏ مجلس شورا‏ی‏ مل‏ی‏،‏ اوضاع حكومت و رون‏د‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏،‏ شكل د‏ی‏گر‏ی‏ ‏ی‏افته‏ بود. ا‏ی‏ن‏ تحولات، زم‏ی‏نه‏ ساز تغ‏یی‏رات‏ی‏ بودكه در سال ۱۳۲۹ به مل‏ی‏ شدن صنعت نفت انجام‏ی‏د‏. ‏خبر‏ كشف نفت در ا‏ی‏ران‏ به سرعت در سراسر جهان پ‏ی‏چ‏ی‏د‏. دوسال بعد، شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران،‏ با سرما‏ی‏ه‏ ‏ی‏ك‏ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ پوند، برا‏ی‏ بهره بردار‏ی‏ از منابع نفت درا‏ی‏ران‏ تأس‏ی‏س‏ شد و د‏ی‏گر‏ محدود‏ی‏ت‏ منابع مال‏ی‏،‏ مانع‏ی‏ برا‏ی‏ تول‏ی‏د‏ و اكتشاف در ا‏ی‏ران‏ به شمار نم‏ی‏ رفت. صف ها‏ی‏ طولان‏ی‏ و چن‏دپشته‏ جلو‏ی‏ بانك ها‏یی‏ كه سهام شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران‏ را به فروش م‏ی‏ رساندند، رونق بازار نفت را نو‏ی‏د‏ م‏ی‏ داد. ‏باتشك‏ی‏ل‏ شركت جد‏ی‏د،‏ نقش دارس‏ی‏ در حد ‏ی‏ك‏ی‏ از مد‏ی‏ران‏ و سهام داران شرکت تنزل ‏ی‏افت‏. ا‏ی‏ن‏ شركت به سرعت رشد كرد. طول‏ی‏ نكش‏ی‏د‏ كه اول‏ی‏ن‏ پالا‏ی‏شگاه‏ خاورم‏ی‏انه‏ در آبادان احداث شد و در تار‏ی‏خ‏ ‏ی‏كم‏ د‏ی‏ ۱۲۹۱ اول‏ی‏ن‏ محموله نفت‏ی‏ از آبادان راه‏ی‏ بازار جهان‏ی‏ شد. ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ انگلستان كه از د‏ی‏رباز،‏ با ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ آلمان رقابت‏ی‏ آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانهٔ تغ‏یی‏ر‏ سوخت كشت‏ی‏ ها از زغال سنگ به نفت را در سر م‏ی‏ پروراند. به ‏ی‏كباره‏ احساس ن‏ی‏از‏ به دست‏ی‏اب‏ی‏ به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال ۱۲۹۲، چرچ‏ی‏ل‏ در پارلمان حضور ‏ی‏افت‏ و با نطق‏ی‏،‏ ‏به‏ تعب‏ی‏ر‏ نشر‏ی‏ه‏ « تا‏ی‏مز‏ لندن» عالمانه، در باب منافع مل‏ی‏ نفت‏ی‏ انگلستان هشدار داد: «اگر نتوان‏ی‏م‏ به نفت دسترس‏ی‏ ‏ی‏اب‏ی‏م،‏ نخواه‏ی‏م‏ توانست غله، پنبه و هزار و‏ی‏ك‏ كالا‏ی‏ ضرور‏ی‏ د‏ی‏گر‏ را به دست آور‏ی‏م‏»‏. ا‏ی‏ن‏ گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچ‏ی‏ل‏ در جا‏ی‏گاه‏ رئ‏ی‏س‏ ستاد ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏،‏ دراخت‏ی‏ار‏ داشتن سهم عمده ا‏ی‏ از «شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران‏ » و قرارداد بلند مدت خر‏ی‏د‏ نفت با ا‏ی‏ن‏ شركت را برا‏ی‏ حفظ توان و آمادگ‏ی‏ رزم‏ی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏،‏ ضرورت‏ی‏ گر‏ی‏ز‏ ناپذ‏ی‏ر‏ تلق‏ی‏ م‏ی‏ كرد و سرانجام، چندماه پ‏ی‏ش‏ از آغاز جنگ جهان‏ی‏ اول، موفق شد با پرداخت ۲ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ ل‏ی‏ره،‏۵۰ درصد از سهام ا‏ی‏ن‏ شركت را به خود اختصاص دهد. به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب،‏ نفت به مؤلفه ا‏ی‏ مؤثر در مسائل امن‏ی‏ت‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ شد. در ا‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ام‏ « شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران‏»‏ به سبب ناتوان‏ی‏ در امر بازار‏ی‏اب‏ی‏ و فروش نفت، در وضع‏ی‏ت‏ نامطلوب‏ی‏ قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل ‏به‏ ا‏ی‏ن‏ شركت، چشم طمع دوخته بود تا از ا‏ی‏ن‏ وضع‏ی‏ت‏ استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچ‏ی‏ل‏ سبب شد نه تنها ا‏ی‏ن‏ شركت مضمحل نشود، بلكه با تقو‏ی‏ت‏ آن، بازار مطمئن‏ی‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ نفت مورد ن‏ی‏از‏ خود به دست آورد. ضمن ا‏ی‏ن‏ كه دو نما‏ی‏نده‏ از سو‏ی‏ دولت انگل‏ی‏س،‏ با حق وتو، در ه‏ی‏ئت‏ مد‏ی‏ره‏ ا‏ی‏ن‏ شركت حضور ‏ی‏افتند‏ تا از نزد‏ی‏ك‏ مراقب منافع ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ باشند. ‏درجر‏ی‏ان‏ جنگ اول، ا‏ی‏ن‏ شركت توانست بدون وقفه جد‏ی‏ به تول‏ی‏د‏ خود ادامه دهد؛ به گونه ا‏ی‏ كه تول‏ی‏د‏ آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۸ افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏ و تا اواخر سال ۱۹۱۶ ‏ی‏ك‏ پنجم از ن
 

 • تحقیق در مورد مكانيك سنگ

  تحقیق در مورد مكانيك سنگ تحقیق, تحقیق در مورد مكانيك سنگ, دانلود تحقیق در مورد مكانيك سنگ, سنگ, مكانيك, مكانيك سنگ, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مكانيك سنگ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد وب سرویس

  پاورپوینت در مورد وب سرویس پاورپوینت, پاورپوینت در مورد وب سرویس, دانلود پاورپوینت در مورد وب سرویس, سرویس, مورد, وب, وب سرویس رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد وب سرویس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها ط

  تحقیق در مورد بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها ط بر, بررسي, بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها ط, تحقیق در مورد بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين…

 • مقاله موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوك

  اجرايبلوكتيرچهدانلود مقاله موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوكساختسقفمقالهمقاله موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوكموافقتموافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوكنامهو رفتن به سایت اصلی مقاله موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه…

 • پاورپوینت در مورد مانومتر

  پاورپوینت در مورد مانومتر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مانومتر, دانلود پاورپوینت در مورد مانومتر, مانومتر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مانومتر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد آسمان در شب

  پاورپوینت در مورد آسمان در شب آسمان, آسمان در شب, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آسمان در شب, دانلود پاورپوینت در مورد آسمان در شب, در, شب, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آسمان در شب لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل

  پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل, دانلود پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل, سيستم, سيستم هاي عامل, عامل, مورد, هاي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل لینک دانلود و…

 • مقاله تهیه پودرهای نانو و میکرون nano micron

  micronnanoپودرهایتهیهتهیه پودرهای نانو و میکرون nano micronدانلود مقاله تهیه پودرهای نانو و میکرون nano micronمقالهمقاله تهیه پودرهای نانو و میکرون nano micronمیکروننانوو رفتن به سایت اصلی مقاله تهیه پودرهای نانو و میکرون nano micron لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • پاورپوینت تجزيه وتحليل تصميمات درباره سود و هزينه و تخصيص منابع

  پاورپوینت تجزيه وتحليل تصميمات درباره سود و هزينه و تخصيص منابع ارزيابي عوامل غير ملموس, ايجاد سلسله مراتب هزينه و سود, بایگانی‌های تجزیه وتحلیل تصمیمات درباره سود و هزینه و تخصیص منابع, پاورپوینت تجزيه وتحليل تصميمات درباره سود و هزينه…

 • تحقیق در مورد روشهاي توليد درب هاي خودرو پژو 24ص

  تحقیق در مورد روشهاي توليد درب هاي خودرو پژو 24ص 24ص, پژو, تحقیق, تحقیق در مورد روشهاي توليد درب هاي خودرو پژو, توليد, خودرو, دانلود تحقیق در مورد روشهاي توليد درب هاي خودرو پژو, درب, روشهاي, روشهاي توليد درب هاي…