مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار

مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار
دانلود مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار, مبانی, مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار, وپیشین

رفتن به سایت اصلی

مبانی وپیشینه نظری پژوهش گردشگری وعوامل موثر در پویای اقتصادی وتوسعه پایدار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 43 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مبانی نظری پژوهش ‏گردشگر‏ی ‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏مهم‏ ‏و‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏پو‏ی‏ا‏یی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏هر‏ ‏کشور،‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏بررس‏ی‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏سفر‏ ‏از‏ ‏سده‏ ‏ها‏ی‏ ‏گذشته‏ ‏مؤ‏ی‏د‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏همچون‏ ‏تجارت،‏ ‏آموزش،‏ ‏ز‏ی‏ارت‏ ‏و‏ ‏انجام‏ ‏امور‏ ‏مذهب‏ی‏،‏ ‏ماجراجو‏یی‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏انجام‏ ‏وظا‏ی‏ف‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏به‏ ‏سفر‏ ‏ ‏م‏ی‏ ‏پرداخته‏ ‏اند‏(‏صدر‏ ‏ممتاز‏ ‏و‏ ‏آقارح‏ی‏م‏ی‏،‏1389‏ ،517‏). ‏رشد‏ ‏شتابان‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏و‏ ‏منافع‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏آن،‏ ‏توجه‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏دولت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏زان‏ ‏را‏ ‏موجب‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏گذار‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏کشورها‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏کشورها‏ ‏به‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏پ‏ی‏ ‏برده‏ ‏و‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏گسترده‏ ‏ا‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏رشد‏ ‏همه‏ ‏جانبه‏ ‏آن‏ ‏انجام‏ ‏داده‏ ‏اند‏. ‏گردشگر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏در‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏که‏ ‏منابع‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏چندان‏ی‏ ‏ندارند،‏ ‏به‏ ‏ ‏مهم‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏منبع‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشورها‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏گردد‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏سبب‏ ‏اکثر‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه،‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏توسعه‏ ‏گردشگر‏ی‏،‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏را‏ ‏شروع‏ ‏کرده‏ ‏اند‏. ‏گردشگر‏ی‏ ‏از‏ ‏ابعاد‏ ‏مختلف،‏ ‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏آثار‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏منف‏ی‏ ‏متعدد‏ی‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏داشته‏ ‏باشد؛‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آثار‏ ‏مثبت‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏اشتغال،‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏فرصت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏،‏ ‏بهبود‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏زندگ‏ی‏،‏ ‏رشد‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏تقو‏ی‏ت‏ ‏ارزش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏محل‏ی‏،‏ ‏توسعه‏ ‏ز‏ی‏رساخت‏ ‏ها،‏ ‏حفاظت‏ ‏از‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏و‏ ‏اکولوژ‏ی‏ک‏ی‏،‏ ‏توسعه‏ ‏مهارت‏ ‏ها‏ی‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏نظا‏ی‏ر‏ ‏آن‏ ‏اشاره‏ ‏نمود‏. ‏در‏ ‏کنار‏ ‏آثار‏ ‏ی‏اد‏ ‏شده،‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏اگر‏ ‏به‏ ‏خوب‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏کنترل‏ ‏نشود،‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏آثار‏ ‏منف‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏جمله‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏انواع‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏ها،‏ ‏تهد‏ی‏د‏ ‏فرهنگ‏ ‏محل‏ی‏،‏ ‏صدمات‏ ‏وارده‏ ‏بر‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ز‏ی‏ست،‏ ‏گسترش‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ ‏ها،‏ ‏شلوغ‏ی‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏گرا‏یی‏ ‏اشاره‏ ‏نمود‏(‏اسماع‏ی‏ل‏ ‏زاده‏ ‏و‏ ‏همکاران،‏ 1390‏ ،120‏). ‏واژه‏ ‏تور‏ی‏سم‏ tourism‏(گردشگر)‏،‏ ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1811 ‏در‏ ‏مجله‏ ‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏اسپورت‏ی‏نگ‏ ‏آمده‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏دهه‏ 1970 ‏مطالعات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏صنعت‏ ‏تور‏ی‏سم‏ ‏به‏ ‏مفهوم‏ ‏امروز‏ی‏ ‏خود‏ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏خاص‏ی‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏علوم‏ ‏دانشگاه‏ی‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏امروزه‏ ‏تور‏ی‏سم‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ام‏ی‏دبخش‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏گذرگاه‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏اد‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏گردشگر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏رشد‏ ‏ی‏افته‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏صنا‏ی‏ع‏ ‏ن‏ی‏مه‏ ‏دوم‏ ‏قرن‏ ‏ب‏ی‏ستم‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏اغلب‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏کل‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ ‏رمز‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏،‏ ‏چه‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏رفت‏(‏ضراب‏ی‏ ‏و‏ ‏پر‏ی‏خان‏ی‏،‏1389‏، 38‏).‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏صنعت‏ ‏گردشگر‏ی‏،‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏عوامل‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏،‏ ‏عوامل‏ ‏مح‏ی‏ط
 

 • پرسشنامه خودكار آمدي بندورا

  آمديبندوراپرسشنامهپرسشنامه خودكار آمدي بندوراخودكاردانلود پرسشنامه خودكار آمدي بندورا رفتن به سایت اصلی پرسشنامه خودكار آمدي بندورا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد مهندسي پزشكي

  تحقیق در مورد مهندسي پزشكي پزشكي, تحقیق, تحقیق در مورد مهندسي پزشكي, دانلود تحقیق در مورد مهندسي پزشكي, مهندسي, مهندسي پزشكي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مهندسي پزشكي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تفسیر موضوعی قرآن شیمی وقرآن

  تحقیق در مورد تفسیر موضوعی قرآن شیمی وقرآن تحقیق, تحقیق در مورد تفسیر موضوعی قرآن شیمی وقرآن, تفسیر, تفسیر موضوعی قرآن شیمی وقرآن, دانلود تحقیق در مورد تفسیر موضوعی قرآن شیمی وقرآن, شیمی, قرآن, مورد, موضوعی, وقرآن رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تغذیه 20 ص

  تحقیق در مورد تغذیه 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد تغذیه 20 ص, تغذیه, تغذیه 20 ص, دانلود تحقیق در مورد تغذیه 20 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تغذیه 20 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مقايسه سبك خراساني و عصر بيداري

  تحقیق در مورد مقايسه سبك خراساني و عصر بيداري بيداري, تحقیق, تحقیق در مورد مقايسه سبك خراساني و عصر بيداري, خراساني, دانلود تحقیق در مورد مقايسه سبك خراساني و عصر بيداري, سبك, عصر, مقايسه, مقايسه سبك خراساني و عصر بيداري,…

 • تحقیق در مورد انقلاب اسلامی،تحجر و سنت

  تحقیق در مورد انقلاب اسلامی،تحجر و سنت اسلامی, انقلاب, انقلاب اسلامی, تحجر, تحجر و سنت, تحقیق, تحقیق در مورد انقلاب اسلامی, دانلود تحقیق در مورد انقلاب اسلامی, سنت, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انقلاب اسلامی،تحجر و…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق عملكرد مالي

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق عملكرد مالي پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق عملكرد مالي, تحقیق, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق عملكرد مالي, عملكرد, مالي, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری تحقیق عملكرد مالي لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد مرثيه نوحه 9 ص

  تحقیق در مورد مرثيه نوحه 9 ص 9, تحقیق, تحقیق در مورد مرثيه نوحه 9 ص, دانلود تحقیق در مورد مرثيه نوحه 9 ص, ص, مرثيه, مرثيه نوحه 9 ص, مورد, نوحه رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مرثيه…

 • تحقیق در مورد سابقه تاريخي كاروانسراها

  تحقیق در مورد سابقه تاريخي كاروانسراها تاريخي, تحقیق, تحقیق در مورد سابقه تاريخي كاروانسراها 19 ص, دانلود تحقیق در مورد سابقه تاريخي كاروانسراها 19 ص, سابقه, سابقه تاريخي كاروانسراها, كاروانسراها, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سابقه تاريخي…

 • تحقیق در مورد ساختار ایندکس

  تحقیق در مورد ساختار ایندکس ایندکس, تحقیق, تحقیق در مورد ساختار ایندکس, دانلود تحقیق در مورد ساختار ایندکس, ساختار, ساختار ایندکس, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ساختار ایندکس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…